หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 40
  7 มิ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 52
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 65
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 55
  2 ธ.ค. 2565    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 70
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 146
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 136
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 131
  23 ก.ย. 2564    รายละเอียดโครงสร้าง สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท 144

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 778472 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน