หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 35
  7 มิ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 41
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 60
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 50
  2 ธ.ค. 2565    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 64
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 142
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 131
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 128
  23 ก.ย. 2564    รายละเอียดโครงสร้าง สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท 134

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 766394 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน