หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่     ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567     “การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบบเลิงแฝก ครั้งที่ 1/2567      
 
 
   


งานทำความสะอาดช่องระบายน้ำของหมู่บ้าน ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ...

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรตำบลเลิงแฝก...

กิจกรรม " ชาวอำเภอกุดรังร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ " แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ให้เป็นวิถีชีวิตในระดับอำเภอ...


งานทำความสะอาดช่องระบายน้ำของหมู่บ้าน ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ...

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรตำบลเลิงแฝก...

กิจกรรม " ชาวอำเภอกุดรังร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ " แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ให้เป็นวิถีชีวิตในระดับอำเภอ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุไฟไหม้ป่าลามทุ่ง...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗...

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และผู้พิการ หรือกลุ่มเปราะบางทางสังคม...

การประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ...
 
 
13 ก.พ. 2567 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล...
25 ม.ค. 2567 ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประ...
13 ม.ค. 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
11 ม.ค. 2567 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "เลิงแฝกเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567
19 ต.ค. 2566 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2567
19 ต.ค. 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ องค์การบร...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Deta)
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง -รายเดือน
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
E-report
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 778506 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน