หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  กิจกรรม ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก     กิจกรรม ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก      
 
 
   


พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อนำส่งตัวเจ้าพนักงานธุรการ โอนย้าย...

กิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรม ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น...

กิจกรรใเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...


พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อนำส่งตัวเจ้าพนักงานธุรการ โอนย้าย...

กิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรม ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น...

กิจกรรใเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...

กิจกรรมส่งเสริมและออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้วิถีชีวิต ...

ทอดกฐินสามัคคี อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 , 17 ตำบลห้วยเตย ...

เปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง ...

กิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ...
 
 
19 ต.ค. 2566 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2567
19 ต.ค. 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ องค์การบร...
6 ต.ค. 2566 การยื่นขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโย...
3 ต.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
29 ก.ย. 2566 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ก.ย. 2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Deta)
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง -รายเดือน
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
E-report
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 766409 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน