หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่     ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก พ.ศ. 2567     คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
 
 
   


โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร...

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก...

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร...

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก...

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...

ประชุม โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม...

ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน...

โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรม มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ...
 
 
11 ก.ค. 2567 แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
1 ก.ค. 2567 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก พ.ศ. 2567
1 ก.ค. 2567 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
13 ก.พ. 2567 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล...
8 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานทางการเงิน
- รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ(กรณีเหตุวาตภัย)
- คู่มือประชาชน
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
- รายงานการประชุมสภา
- ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
- E-report
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง -รายเดือน
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
E-report
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 813012 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน