หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2567    ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567 30
  8 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ 4
  25 ม.ค. 2567    ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 53
  13 ม.ค. 2567    กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 101
  11 ม.ค. 2567    กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "เลิงแฝกเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567 31
  31 ต.ค. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IntegrityAnd Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 10
  19 ต.ค. 2566    การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2567 57
  19 ต.ค. 2566    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 73
  6 ต.ค. 2566    การยื่นขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย 55
  4 ต.ค. 2566    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 808253 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน