โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
 
 
   


การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก...

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก ประจำปีการศึกษา 2566...

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง (แปลงสาธิต อบต.เลิงแฝก)...

จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี2566 "สุงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน" และพิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดโสกคลอง...


การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก...

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก ประจำปีการศึกษา 2566...

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง (แปลงสาธิต อบต.เลิงแฝก)...

จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี2566 "สุงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน" และพิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดโสกคลอง...

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรตำบลเลิงแฝก (กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปีงบ 2566 และศึกษาดูงาน ...

กิจกรรม big cleaning day...

กิจกรรมงาน 28 ปีอำเภอกุดรัง...

โครงการกิจกรรม พิธีมอบอนุบัตร...
 
 
9 พ.ค. 2566 การแต่งกายของนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก
2 พ.ค. 2566 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เลิงแฝก 2566
28 มี.ค. 2566 เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน...
28 มี.ค. 2566 เชิญเที่ยวงาน ฉลองครบ 28 ปี อำเภอกุดรัง
8 ก.พ. 2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
9 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง -รายเดือน
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 718194 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน