โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2565    แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 70
  11 ก.ค. 2565    แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 70
  11 ก.ค. 2565    แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 65
  11 ก.ค. 2565    แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม 77
  11 เม.ย. 2565    รายชื่อพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น 118
  18 ม.ค. 2565    นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 99
  18 ม.ค. 2565    ประกาศฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 135
  18 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 128
  18 ม.ค. 2565    ภาพการประชุม 86
  1 ต.ค. 2564    การกาหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จานวนวันลา จานวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจา และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2565 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 682983 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน