โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2565    โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 30
  29 มี.ค. 2565    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 34
  13 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 11
  13 ม.ค. 2565    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 10
  6 ม.ค. 2565    ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 132
  6 ม.ค. 2565    บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 140
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศฯริบเงินประกันสัญญา 134
  20 ต.ค. 2564    แผนการใ้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 147
  19 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 19
  19 ต.ค. 2564    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ/แบบรายงานผลการดำเนินงาน 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640528 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน