วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
จ้างจ้างทำถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ๗ ประเภท ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เลิงแฝกเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ๘ ทีม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด (เลิงแฝกเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด (เลิงแฝกเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อแก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง