วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 6 หมู่บ้าน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน3รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางอุปกรณ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข 9561 มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เลิงแฝกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก อายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-021 สายบ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลเลิงแฝก ถึง บ้านจอมทอง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-022 สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเลิงแฝก ถึง บ้านจอมทอง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง