โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


 

 
  นายอนุสรณ์  ดวงศรี  
 

ปลัด อบต.เลิงแฝก

เบอร์โทร 084 7967837

 
   
  นางจิตรอารีย์  บุหรัน  
 

รองปลัด อบต.เลิงแฝก

เบอร์โทร 061 9407333

 
นางจิตรอารีย์  บุหรัน นายอนุสรณ์  ดวงศรี นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์

              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 061 9407333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 061  9407333

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 084 5117560

นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ว่าง นางจิตรอารีย์  บุหรัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เบอร์โทร 084  5117560

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เบอร์โทร 061 9407333

   
  นางจิตรอารีย์  บุหรัน  
 

รองปลัด อบต.เลิงแฝก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเกษตร

เบอร์โทร 061 9407333

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 682985 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน