โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
  นายอนุสรณ์  ดวงศรี  
 

ปลัด อบต.เลิงแฝก

เบอร์โทร 084 7967837

 
   
  นางจิตรอารีย์  บุหรัน  
 

รองปลัด อบต.เลิงแฝก

เบอร์โทร 061 9407333

 
นางจิตรอารีย์  บุหรัน นางเบญจพร  คำสา นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์

              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 061 9407333

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 097 3303536

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 084 5117560

นางพจนา  ไชยชิน ว่าง นางจิตรอารีย์  บุหรัน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร 098 2101310

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เบอร์โทร 061 9407333

   
  นางจิตรอารีย์  บุหรัน  
 

รองปลัด อบต.เลิงแฝก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเกษตร

เบอร์โทร 061 9407333

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640504 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน