โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2566     คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก     การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)      
 
 
   


สืบสานประเพณีลอยกระทง...

แปลงสาธิตการเพาะปลูกมันสำปะหลัง...

ทอดเทียนโฮม วัดบ้านโสกคลอง...

โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกัน "โรคพิษสุนัขบ้า"...


สืบสานประเพณีลอยกระทง...

แปลงสาธิตการเพาะปลูกมันสำปะหลัง...

ทอดเทียนโฮม วัดบ้านโสกคลอง...

โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกัน "โรคพิษสุนัขบ้า"...

เลิงแฝกเกมส์ 2565 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกคลอง...

โครงการพัฒนาสตรี และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

การประชุมสภากาแฟ...
 
 
16 พ.ย. 2565 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบ...
1 มิ.ย. 2565 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
29 มี.ค. 2565 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหา...
13 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน
13 ม.ค. 2565 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังง...
6 ม.ค. 2565 ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663182 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน