โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง     แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง      
 
 
   


วาตะภัย-พายุฝนตกหนัก...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ(กิจกรรมรดน้ำดำหัว)...

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565...

ทำแนวป้องกันไฟลุกลามไปที่พักสงฆ์...


วาตะภัย-พายุฝนตกหนัก...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ(กิจกรรมรดน้ำดำหัว)...

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565...

ทำแนวป้องกันไฟลุกลามไปที่พักสงฆ์...

ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางและบดบังทัศวิสัย...

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ...

กิจกรรมตามโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565...

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง...
 
 
1 มิ.ย. 2565 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
29 มี.ค. 2565 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหา...
6 ม.ค. 2565 ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6 ม.ค. 2565 บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8 ธ.ค. 2564 ประกาศฯริบเงินประกันสัญญา
20 ต.ค. 2564 แผนการใ้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 626096 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน